Halk Savaşında Eşitsiz Gelişme

26 Aralık’ta Filipinler Komünist Partisi 46. mücadele yılına girdi. Parti, bu momentte, yürüttüğü “halk savaşı”nın, merkezî liderliğinin mevcut eşitsiz durumları ele almak için hızlı ve önemli kimi tedbirler almasına karşın, “eşitsiz geliştiğini” kabul etti.
Aynı zamanda dünyada değilse bile, Asya’da süren en uzun soluklu Maoist ayaklanma olarak kabul edilen bir ayaklanmanın öncüsü konumundaki FKP şu tespiti yaptı: “Şurası açık ki, gerici silâhlı güçler, rejim insan haklarını sıklıkla ve sistematik olarak ihlal etse ve ara sıra çok sayıda insanı tutuklayıp önemli saldırılar gerçekleştirse bile, onun silâhlı devrimi imha etmesi mümkün değildir.”
Bu tutuklananlar arasında, FKP başkanı Benito Tiamzon ve Mart ayında Cebu’da tutuklanan parti genel sekreteri olan eşi Wilma da bulunmaktadır.
FKP’nin tespitine göre, “Cumhurbaşkanı Benigno Aquino yönetimi, selefi Gloria Macapagal-Arroyo’nun yönetiminden katbekat daha kötü bir yönetimdir. Mevcut hükümet çok sayıda insanı uydurma suçlarla hapse atmış, Kapsamlı İnsan Haklarına ve Uluslararası İnsanî Hukuka Saygı Anlaşması’yla Hernandez politik savunma doktrinini ihlal etmiştir.”
“Devlet aynı zamanda Ortak Güvenlik ve Dokunulmazlık Güvenceleri Anlaşması’nı ihlal suçundan Filipinler Ulusal Demokrasi Cephesi’nin 14 üyesini gözaltına almıştır.”
Bunun yanında FKP’ye göre, “Aquino rejimi, temelde yasadışı gözaltı, hukuk dışı cinayetler, zorla köy boşaltmaları, köylülerin toprağına el konulması, işçilerle sendikalara baskı uygulanmasına imkân verme noktasında Arroyo rejimi kadar kötü bir rejimdir.”
Gene de FKP’nin tespitiyle, hükümetin silâhlı kuvvetlerinin yüzde altmışını Mindanao’da Yeni Halk Ordusu’na karşı seferber etmesine karşın, “Halk savaşı güneydeki birçok bölgede yeni bir zemine kavuşarak sürmektedir. Bu bölgede isyancılar, “inisiyatifi büyük ölçüde ele geçirmişlerdir. Onların bugün itibarıyla kapsamlı ve yoğun bir gerilla savaşı vermeleri gerekmektedir.”
Geçmiş kuruluş yıldönümlerinde FKP’nin ve Yeni Halk Ordusu’nun [29 Mart] ] elindeki güçle ve ulaştığı imkânlarla övünmesi mümkündü.
Örneğin YHO bu yıl 45. yıldönümünü kutladığında FKP şu tespiti yapmıştı: “binlerce kızıl savaşçı 71 kenti kapsayan 110’dan fazla gerilla cephesinde mücadele ediyor, özsavunma güçleri için yüz binlerce insan bir araya geliyor, halk milislerine on binlerce insan kaydoluyor.”
Parti, ayrıca şu değerlendirmede bulundu: “Her bir köylük bölgede gerilla cephesi sayısını 200’e, savaşçı sayısını 25.000’e çıkartmayı önüne koydu.”
Ancak FKP’nin 46. yıldönümünde kaleme aldığı bildiride isyanın ulaştığı güç konusunda tek kelime edilmiyor.
Kırk yıldan fazla bir süredir devam eden silâhlı mücadelenin bugün ulaştığı düzeye dair belki de en makul değerlendirme ise şu: “Neticede halk savaşı, ülke genelinde, muhtelif bölgelerde, alt alanlarda ve bölgedeki cephelerde eşitsiz bir gelişim gösteriyor.”
Parti bu noktada şu tespiti yapıyor: “Bazı alanlar, ilerleme aşamasında, Yeni Halk Ordusu bölüklerine, taburlarına ve müfrezelerine etkin bir biçimde komutanlık yapacak insanların eğitilmesi, halk milisi birliklerinin ve komuta merkezlerinin kapasitesinin ve inisiyatifinin artırılması, yereldeki parti seksiyonlarının genişletilip pekiştirilmesi, toprak reformu yapılmış alanlarda üretimin artırılması ve sosyalist ilişkilerin geliştirilmesi, köyler veya belediye düzeyinde işleyecek kitle örgütlerinin ve politik iktidar organlarının kurulması, temel kitle örgütlerinin devrimcileştirilmesi, sivil savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve eğitimin, tıbbî ve ekonomik hizmetlerin savaş süresince sürdürülmesi gibi kimi sorunlarla yüzleşmiştir.”
Bu tespite şu değerlendirme eşlik etmektedir: “Önemli bir kitle gücüne ulaşma gayretlerini akamete uğratan ara veya temel düzeylerdeki sorunların ve ilerlemeyi daha üst bir aşamaya sıçratacak ivmenin muhafaza edilmesi meselesinin ele alınması zorunludur. Bu çaba, Yeni Halk Ordusu birliklerinin genişlemesi ve pekiştirilmesinin güvence altına alınmasını, askerî çalışma ile kitle çalışması arasında doğru bir dengenin kurulmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca bu, YHO güçlerinin uygun bir tarzda konuşlandırılması ve halk milisleri birliklerinin YHO birliklerinin aşırı genişletilip zorlanmasına gerek kalmaksızın, gerilla bölgelerinin kapsanması ve düşman birliklerine karşı savunma amaçlı manevralar ya da taktiksel saldırılar yapacak yeterli sayıda gerillanın hızla devreye sokma becerisinin edinilmesi için zaruridir.”
FKP bildirisine göre, “Parti’nin merkezî liderliği, ileri parti birimleri ve YHO güçleri arasında daha az gelişmiş olanlarının etkinlik becerisini artırmak ve bunları desteklemek amacıyla, eldeki becerileri ve kaynakları seferber edip muhtelif işbirliği araçları geliştirerek, halk savaşının gelişiminde mevcut olan eşitsizlikleri giderecek önemli ve acil tedbirler almaktadır.”
FKP, ayrıca liderliğin ve üyelerin takip etmesi gereken on “görev” belirlemiştir:
1. Filipinler proletaryası ve devriminin öncüsü olarak sahip bulunduğu role devam etmesi noktasında partiyi kararlı ve zinde bir biçimde, ideolojik, politik ve örgütsel planda güçlendirin.
2. Filipin halkının Aquino rejimini, kukla olma, yozlaşma, sömürücülük, zorbalık ve yalancılık üzerinden mahkûm etmesini sağlayın.
3. Halk savaşını stratejik pat durumundan çıkartıp genel halk demokratik devrimi çizgisine çekecek şekilde yoğunlaştırıp ilerletin.
4. Kırsaldaki devrimci kitle tabanını genişletip pekiştirin. Bu tabanın gerçek kitle örgütlerinin sayıca çoğalmasını sağlaması gerekmektedir.
5. Kırsalda toprak reformu ve kitle mücadeleleri için yaygın kampanyalar yürütün. Çok sayıda köylüyü, ilçeleri, kentleri, eyaletleri veya bölgeleri kuşatacak kitlesel mücadelelere katın.
6. Kent merkezli kitle örgütlerini genişletip pekiştirin.
7. Milyonlarca insana ulaşmak ve onları yabancı tekellerin hâkimiyetindeki kapitalizme, feodalizme ve bürokratik kapitalizme karşı verilen mücadeleye katmak için gerekli politika ve taktiği benimseyip uygulayın.
8. Ulusal azınlıkların kendi kaderlerini tayin hakkı, demokrasi ve pozitif ayrımcılık için verdikleri mücadeleleri destekleyin.
9. Ülke dışından gelen sözleşmeli işçilere ve ülke dışına giden Filipinli işçilere destek olun.
10. Dünya komünist partileri arasında proleter enternasyonalizmi, tüm dünya halkları arasında da anti-emperyalist dayanışmayı destekleyip teşvik edin.
Democracy and Class Struggle

Hiç yorum yok: