Yeni Dönem Yeni Değerler

Latince kökenli bir hukuk terim olan Ordo Ab Chao “kaostan düzen doğar” anlamındadır.

Bu söz, tarih boyunca egemenlerin temel düsturu olagelmiştir. Hâkim sınıflar, yığınları yönetmek konusunda zafiyete uğradığında yahut iktidarlarını tehdit altında hissettiklerinde bu düstur uyarınca davranarak sınıfsal hegemonyalarını sağlamlaştırmışlardır. Zira kaos ve krizler, kontrol edebilenlere büyük imkânlar sunar.

İçinde olduğumuz süreçte de 1929 Büyük Depresyon/Buhran momentinde olduğu gibi, iktisadî düzen yeniden inşa edilmekte, iktisadî düzenle birlikte toplumsal düzen, insanî ilişkiler ve değerler yeniden tanımlanmaktadır. Küresel kapitalist akıl, üretim ilişkileri alanı olan altyapıyı dönüştürürken, üstyapı unsurlarını da aynı dönüşüm sürecinin içinde konumlandırmakta, bu vesileyle yeni “değer” sistemleri kurgulamaktadır. Dijitalleşme, çevrecilik, feminizm, çok renklilik, LGBT ideolojisi, transhümanizm vb. kavram ve olgular resetleme sonrası ortaya çıkarmaya çalıştıkları dünyanın anahtar kelimeleri niteliğindedir.

Covid 19 Pandemisi dönüşüm için gerekli kaos ortamını oluşturmakta, Post Corona dönemi bu süreçte adım adım inşa edilmektedir. Bu dönemin ideologu, hiç şüphesiz Dünya Ekonomik Forumu kurucusu ve başkanı Klaus Schwab’tır. Klaus Schwab’ın mottosu ise şu şekildedir “Eski düzene dönmek imkânsız!”

Sözü edilen dönüşüm ve reset sürecine yönelik hâlihazırda herhangi bir ciddi sorgulama ve karşı çıkış görülmemektedir. Dünya ölçeğinde, iktidarlar ve muhalefet odakları muazzam bir uyum ile bu sürece örgütlenmiş durumdadır. Sürece itiraz eden cılız sesler ise gerek klasik medya, gereksek de yeni nesil medya mecraları olan Twitter, Facebook, Youtube vb. tarafından hızlı bir şekilde yoğun bir sansüre uğramaktadır.

Bu bağlamda, bahsi edilen dönüşüm ve sıfırlama/reset sürecinin tasarımcılarının kast ettiği eski düzen ve yeni düzen kurguları sınıflar mücadelesinde neye tekabül etmektedir?

Klaus Schwab’ın “hâlihazırdaki vaziyette kapitalizm sınırlarına ulaştı. Eğer reform yapılmazsa hayatta kalamayacak” sözünün, sistem karşıtı muhalefetin aşırı derecede zayıf/etkisiz ve büyük ölçüde sistemle entegre olduğu düşünüldüğünde, somut karşılığı nedir?

Derleme dizisinin bu sayısında Schwab’ın anlatısında önemli bir yer tutan “değerler” başlığı altında yer alan kavram ve olgulara yönelik yazılmış yazılar bulunmaktadır.

İştirakî

15 Haziran 2021

PDF