Eskişehir Nutku

TKP üyelerinin tutuklandığı ve işkence gördüğü 1929 tevkifatında, o sırada yurt gezisinde bulunan M. Kemal, yolunu değiştirerek trenle davanın görüldüğü Eskişehir'e gelmiş , gece yarısı davaya bakan yargıçları istasyona çağırarak onlara şunları söylemiştir:
“[…] Türk milleti, kendisinin ve memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen müfsid (fesatçı), sefil, vatansız ve milliyetsiz sebükmağzların (ahmakların) hezeyanlarındaki gizli ve kirli emelleri anlamayacak ve onlara müsamaha gösterecek bir heyet değildir... Onu yolundan saptırmak isteyenler, ezilmeye, kahredilmeye mahkûmdur. Bunda köylü, amele ve bilhassa kahraman ordumuz beraberdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Hâkim efendiler!.. Siz kanun adamlarısınız!.. Elinize vatanın, milletin her türlü hak ve menfaatlerini vikaye eden (koruyan) kanunlar tevdi edilmiştir. İşaret ettiğim noktaları işittiniz. Türk milletinin büyük haklarını müdafaa ederken bu noktalar ehemmiyetle hatırda tutulmalıdır.
Bu memleketteki komünistler, yalnız bizim tevkif ve hapsettiklerimizden ibaret değildir. Bu işlerle bizzat yakından alakadar olacağım.
Şurası unutulmamalıdır ki Türk âleminin en büyük düşmanı komünistliktir. Her görüldüğü yerde ezilmeli...”
O Sırada Türkiye’de bulunan yabancı gözlemcilerin de (gerek burjuva, gerek komünist) anılarında doğruladıkları bu sözler, CHP’nin yarı resmî organı olan Ankara’daki Ulus gazetesinde yayınlanmıştı. Buna karşı TKP Merkez Komitesi şu bildiriyi yayınlamıştır:
“Türkiye burjuvazisi, Cumhurreis'in ağzıyla Eskişehir İstasyonu'nda TKP'ne harp ilân etti. Bu, çoktandır devam eden bir muharebenin burjuva devletinin en yüksek makamı tarafından resmen tasdiki demektir...
M. Kemal, komünistlere uzun uzadıya küfür ettikten sonra, onları ordu kuvvetiyle tehdit etmiş ve ilk defa olarak komünistlere karşı mücadelede Türkiye amelesinden, köylüsünden, esnafından yardım dilemiştir.
[…] Eskişehir Nutku'ndan alacağımız derse gelince:
Bilhassa her sahadaki faaliyetimizde, kitlelere bugünkü hükümetin ve Cumhurreisi'nin burjuva mahiyetini anlatmak lazımdır.
Halk Fırkası'nın, Halk Fırkası Hükümeti'nin, BMM'nin, Cumhurreis'inin yüzlerindeki maskeyi yırtmak ve şahısların nasıl burjuva müessesesi ve mümessilleri olduğunu emekçi sınıfına göstermek, TKP'nin önünde duran en mühim meselelerdir.
TKP; Türkiye burjuvazisinin reisi, Türkiye amele, köylü ve esnafının en büyük düşmanı olan Mustafa Kemal'in resmi harp ilânını, büyük bir soğukkanlılıkla karşılar ve yoluna devam eder.”
Der: Can Deniz Eraldemir

1 yorum:

eskişehir son dakika dedi ki...

başarılar dileriz...