Fukaraların Duası

Ey Rahman ve Rahim olan Rabbul âlemin!
İnsan ne zayıftır (1). Biz insanlar fukarayız, zenginlik ve hamd Sana’dır (2). Bizi özümüzdeki zulmedici cahilliğimizden muhafaza buyur. (3) Bize insan mahiyetinin ulaşabileceği en güzel kıymeti yeniden bağışla; eğriliğimizi doğrult, kıvamımızı nizama sevket, içimizdeki kötülüğü hüsnaya inkılâp eyle. (4) Ne yazık ki Âdem’in düştüğü yerdeyiz. Tükenmez mülk, bitmeyecek bir şecere, soy hükümdarlığı talebi ayağımıza takılmıştır. (5) Şeytanla tamahta benzeştik; düşmanlık, kavga, bozgunla arza düşmekteyiz, dünya çamuruna hızla kapaklanıyoruz (6). Âdem de ahit vermişti, fakat unuttu. Nitekim O’nu azimli bulmamıştın. (7) Ey ilahi Rabbil âlemin. Malın ebedileştireceği düşüncesinden bizi koru. (8) Tutuşturulmuş ateşin mapushanesine sürgünden San’a sığınırız. (9) Ey ilahi, bize, zenginlik, temaşa, debdebe isteyen, burjuva toplumuna katılmaya özenen kitlelerin uğradığı fitneye kapılmaktan alıkoyan bir iman, salih amel, akıl ve sabır ver. (10) Amin.
(1) ve hulikal insânu daîfâ (4 Nisa 28)
(2) Yâ eyyuhen nâsu entumul fukarâu ilâllâhi, vallâhu huvel ganiyyul hamîd (34 Fatır 15)
(3) innehu kâne zalûmen cehûlâ (33 Ahzab 72)
(4) Lekad halaknel insâne fî ahseni takvîm (95 Tîn 4)
(5) yâ âdemu hel edulluke alâ şeceretil huldi ve mulkin lâ yeblâ (20 Tâhâ 120)
(6) ve kulnâhbitû ba’dukum li ba’din aduvv (2 Bakara 36)
(7) Ve lekad ahidnâ ilâ âdeme min kablu fe nesîye ve lem necid lehu azmâ (20 Tâhâ 115)
(8) Yahsebu enne mâlehû ahledeh (104 Humeze 3)
(9) Kellâ le yunbezenne fîl hutameh (104 Humeze 4) Nârullâhil mûkadeh (104 Humeze 6) İnnehâ aleyhim mu’sadeh(104 Humeze 8)
(10) Fe harece alâ kavmihî fî zînetih(zînetihî), kâlellezîne yurîdûnel hayâted dunyâ yâ leyte lenâ misle mâ ûtiye kârûnu innehu le zû hazzın azîm / Ve kâlellezîne ûtûl ilme veylekum sevâbullâhi hayrun li men âmene ve amile sâlihâ ve lâ yulekkâhâ illes sâbirûn (28 Kasas 79-80)
Aktaran: Lütfi Bergen

Hiç yorum yok: