“Büyük Durgunluk”tan Yıkıcı Faza Doğru

Çoklu Küresel Mali Kırılganlık ve Jeopolitik Riskler Artıyor
Kapitalist kriz sürüyor. Dünya ekonomisi krizden çıkamıyor. Krizin sistemik karakteri giderek daha da netleşti ve tartışılmaz bir olgu haline geldi. Son altı yıllık süreç ve krizin faz diyagramı (önce ABD'de finans krizi olarak başlayan ve hızlı küreselleşen, 2010 ve 2011'de Avrupa'nın kamu borç krizi ve bankacılık krizi senkronuna girerek krizin odağına dönüşmesiyle yeni bir evreye geçen kriz, 2013 ve 2014'te ikinci kuşak kapitalist ülkelerde etkisini göstermeye başladı, yeni süreçte kriz merkezden periferiye, periferiden merkeze şiddetli salınımlar ve yıkıcı anaforlar yaratarak kendini gösterebilir ), büyük bunalımın derinleşeceğini ortaya koyuyor.
Kriz, kapitalist entegrasyonun özellikle son çeyrek asırda ulaştığı boyuta ve derinleşme düzeyine bağlı olarak, küresel düzeyde farklı etki ve çöküntüler yarattı ve yaratmaya devam ediyor.
Kapitalist entegrasyonun yayılması ve derinleşmesi hızla dünyanın fabrikalaşmasını, ülkelerin atölyeleşmesini koşulladı. Yeni uluslararası işbölümüne bağlı olarak biçimlenen bu süreç, küresel düzeyde yıkıcı emek rejimlerinin önünü açtı. Emeğin amorfe oluşu ve şiddetli örgütsüzlüğü, sermayenin küresel tahakkümünü artırmasını beraberinde getirdi.
Finans kapital, dizginsiz serbestlik kazanarak, olağanüstü spekülasyon hamleleri yapma şansı kazandı. Özellikle borsalar, finanslaşmanın ve etki alanını yaymanın odağı olarak işlev gördüler. Küresel kazinolaşmanın temel adımları borsalar aracılığıyla atıldı.
Finanslaşma, sürecin ana yönelimi olarak işledi. Krize bir çözüm yöntemi ve sistemin karakteri, parazit ve çürüyen doğasının dışavurumu olan finanslaşma süreci, olağanüstü spekülasyona ve yıkıcı türev balonuna yol açtı. Kazino kapitalizmi, 2008 krizinin tetikleyicisi oldu. Chris Harman'ın deyimiyle, “zombilik”, kapitalizm ruhunu ve ontolojisini anlatıyordu.
Kapitalist Entegrasyonun Kompleks ve Kaotik Karakteri
Emperyalist-kapitalist sistemin ulaştığı entegrasyon düzeyi ve sistemin doğasından kaynaklanan sürekli ve maksimum kâr “arzusu”, yerel görünümlü gelişmelerin ve dinamiklerin küresel sonuçlar yaratmasına yol açıyor. Bu durum sadece ekonomik boyut için geçerli değil, politik, jeopolitik gelişmeler, hatta aktüel vaka olan Ebola Virüsü gibi hastalıklar için de geçerli. Kapitalizmin yıkıcı nüfuzu, küresel iletişim ve ulaşım kolaylığı, yeni jeopolitiğe bağlı bölgesel savaşlar ve bunun sonucu küresel göç hareketleri, emek gücü transferleri gibi faktörler süreci etkiliyor ve hızlandırıyor.
Artık dünya “global köy”, vaka veya gelişmeler ise bu köye uygun global hâl alıyor.
Sistemin “küreselleşme” süreciyle daha da artan kompleks ve kaotik karakteri bir yanıyla da her düzeyde katostrofun kapılarını açıyor.
Krizin Faz Dönüşümleri
Kapitalizmin organik krizinin faz dönüşümleri benzer sonuçları beraberinde getirebilir. Kriz, bir yandan merkez-periferi ilişkisini “inceltirken”, periferiden merkeze, merkezden periferiye sıçrayan, bankacılık krizlerinde olduğu gibi birbirini enfekte eden, salınan, anaforunda sürükleyen bir mahiyete bürünebilir, öte yandan sıkışan enerjiyle, olası katostrofik sonuçları lokalize ederek aradaki ilişkiyi kırabilir ve hızla küresel sonuçlar yaratabilir.
Krizin faz dönüşümlerinin artacağı bir konjonktürün içindeyiz.
En başta dünya ekonomisinde durum iç açıcı değil. Dünya ekonomisi büyümesi 2008'de negatif bir noktaya gelmişti. Durum 2009'da da sürdü. 2010 yılında kısmî yükseliş, 2011'den sonra resesyon sınırında gezindi. Bu yıl için IMF, yeni raporunda düzeltme yaparak büyümeyi 3.3 indirdi. 2015 için büyüme tahminini 3.1'e yaptı. Dünya ekonomisi için resesyon sınırı 2.5 kabul ediliyor. Ayrıca raporda metropollerde orta vadede uzun sürebilecek düşük oranlı büyüme vurgusu yapıldı. Öte yandan “gelişen ekonomiler” diye tanımlanan (ikinci kuşak kapitalist) ülkeler içinde ekonomik büyümede düşmeler bekleniyor. Düşmenin hızlı olma ihtimali de yüksek görülüyor. 2014 Nisan ayında verilen büyüme tahmini 4.9'dan 4.4 düşürülmesi bunun bir göstergesi kabul edilebilir.
Bu durumun yanında, ABD ve AB'ye bağlı devletler aşırı borçlanmalarıyla dikkat çekiyorlar.
Türev Balonu
Küresel düzeyde mali kırılganlık artıyor. Türev balonu şişiyor, 2014'ün ikinci çeyreğinde olağanüstü riskli bir noktaya ulaştı. Türev ürün piyasası, dünya üretiminin 10 katına çıktı. Spekülatif amaçlı türevler, 2008 krizini tetikleyen en önemli faktördü. Bugün türev ürün piyasası, yeni nesil türevlerle inanılmaz genişleyerek, kriz öncesi seviyeye (türev ürünler 2008 krizinde dünya GSYH'nın 10 katıydı) ulaştı. 2015 yılının finansal büyük dalgalanmalara gebe bir yıl olma ihtimali yükseliyor.
Bu manada ABD'de hisse piyasalarında oluşmaya başlayan balon dikkat çekiyor. Bazı yorumcular, ABD borsalarındaki hisselerin yüzde 125 oranında değerli olduğunu açıkladı. Balonun tek bir sektördeki hisselerde oluşmaması, bütün sektörlere yayılma özelliği göstermesi olası bir patlamada, tehlikenin şiddetini ortaya koyuyor. Bu, alt üst edici bir faz dönüşümü ve 2008 krizinden daha yıkıcı bir krizin yaşanması anlamı gelecektir. Özellikle 2016 başkanlık seçimleri kritik eşik görülüyor. ABD somutunda, olası finansal balonun patlaması dünya ekonomisi için “big bang” ya da yıkıcı mali krizin patlamasıdır.
Diğer dikkat çeken gelişme, küresel düzeyde konut sektöründe yaşanıyor. Türev ürün piyasasının en şiddetli risk yarattığı sektörlerin başında, konut sektörü yer alıyor. Avrupa, Asya, Amerika kıtasındaki yaklaşık 18 ülkede (Türkiye, Çin, Singapur, İsrail, Hindistan, Endonezya, Brezilya, Hong Kong ve bazı metropol ülkelerde) konut sektörü aşırı ısınmış durumda. Spekülatif aşırılık sözü edilen ülkelerde emlak balonu oluştururken, emlak krizi riski artıyor.
Jeopolitik Riskler
Küresel düzeyde çoklu mali kırılganlığı besleyen bir başka faktör, jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlik ve basınçtır. Küresel ekonominin içiçe geçmişliği ve kompleks yapısı jeopolitik şoklara karşı aşırı duyarlılığa ve sert reaksiyonlara yol açıyor. Burada da katastrofik bir döngüyle karşılaşıyoruz. Büyük bunalımlar emperyal özneler arasında hegemonya krizine, “savaşlarına” yol açarken, Rosa Lüksemburg’un tanımıyla, “düzeltici savaşlar” kaçınılmaz oluyor. Bugünkü konjonktürde kaynak savaşları bölgesel savaşlar şeklinde kendini dışavuruyor.
Bu jeopolitik ve jeostratejik gelişmeler, doğrudan küresel ekonomide etkisini gösteriyor. Jeopolitik riskler ve şoklar, özellikle spekülatif sermaye akımlarının rotasını ve yönelimini belirliyor. Hızlı güvenli pazarlara yönelme ve “vur kaç” eğilimi, doğal olarak sarsıcı sonuçlar yaratıyor. Finansal dalgalanmalar artıyor. Ayrıca küresel ihracat piyasasını daraltıcı etkilere ve sanayi ürünlerinin siparişlerinde kısıtlamalara yol açıyor. Farklı ekonomik kilitlenmelerin önü açılıyor.
Ukrayna krizinin hızla küresel sonuçlar yaratması, özellikle Almanya ekonomisini etkilemesi tesadüfî bir gelişme değildir. Ortadoğu'daki gelişmeler, Kobané direnişi, IŞİD faktörü, Ukrayna krizi gibi küresel borsaları sarsabiliyor. Çin denizindeki gerginlik, hatta Batı Afrika'da başlayan hızla yayılan, kitlesel ölümlere yol açan Ebola Virüsü artık tek vektörlü bir gelişme değildir, dünya ekonomisinde sarsıcı gelgitlerin habercisi olabilmektedir.
Kapitalizmin organik krizi faz dönüşümleri içine giriyor. Küresel düzeyde çoklu mali kırılganlığın ve jeopolitik risklerin artacağı bir konjonktürü yaşıyoruz. Savaşların, yıkımların, ekonomik çöküşlerin, büyük alt üst oluşların artacağı katastrofik bir döngünün içindeyiz. Kapitalizmin modern barbarlığı artık her coğrafyada alenileşiyor.
Volkan Yaraşır

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Kriz Kapitalizmin Doğası’dır. ‘’Aç Göz ‘’lük Gerçekte Kişinin Dünyasında Zaten Bir Öznel Kriz’dir. Yatırım Araçlarında gördüğümüzKriz ise, Bu Aç Göz’ lüğün bir Dışa Vurumu’ nun Somutlaşmış sonucudur.
Gerçekte her şey ‘’Kriz’’ için yapılır.. En önce Kriz’den şikayet edenler de, Kriz ile Kar arasındaki Bağıntı’yı en iyi bilenlerdir.(Dünyanın en büyük Spekülatörü de, Asya Kriz’inden Şikayetçi Olmuştu! Vay garibiiim. Vay)

Kriz ; ’Gözde’ Yapılmış bir yatırım aracının bir anda terk edilmesidir. Bir Şeyin fiyatını aşırı şişirirler ve ‘Mal Boşaltılması’ olarak Türkçe de tabir edilen hareket gerçekleştirildikten sonra , O yatırım aracında olması kesin olan ve nerede duracağı yine kendileri tarafından edilen fiyat düşüşüdür. Ya da aynının tersi şekil yaratılan ’Mal Darlığı’nın bir anda patlayarak aşırı yükselmesi..
Tabi bu; bir aldatmacadan ibarettir ve ancak bir ‘’Mega Üçkağıtçılık’’ olarak ifade edilebilir. Örneğin ; ‘Borsa Krizi’ Borsanın Aşırı Düşüşünü İfade ederken, buna tam karşıt bir hareket olan ‘Döviz Krizi‘ Dövizin Aşırı Yükselmeğe devam ettiğini ifade eder.

Bir Pazar aşırı düşerken, ismi Kriz oluyor. Diğer bir pazar aşırı yükselip kıtlık haline gelince, ismi yine kriz oluyor. Konulan ismin aynı olduğu halde, eylemde birbirine ters oluşları, vatandaşın ters tarafa yatırıldığını, isminden zaten belli ediyor.

‘’Kriz’’ diye bir şey yok aslında.. Kriz ; gerçekte aşırı Kar Hırsına Kapılmış olan bir bey efendinin Ruh Hali’dir. Bu ‘Delirgenlik Hali’ne, Kriz İsmini takmışlar.

Bu arada, bir gün Tüm Dünyanın, bir anda ters tarafa yatırılması ihtimali de mevcuttur tabii ki... Mesela, Kendi Paranı, her ülkede herkese dağıt . Sonra da Krizin Tersi bir Kriz yarat. Dünya’ya dağıtılmış olan yanabilir bir özelliğe sahip o Kağıtçıkların, bir anda sıfır veya sıfıra yakın bir Eder’e inmesi halinde, paranın sahibi ülkenin Yatırımına; yoluna, köprüsüne barajına, diktiği dev binalarına yada Genel Olarak yakaladığı Teknolojik Seviyesine vesaire, hiçbir zarar vermez. Çünkü Kağıttır, zararı Kendinedir ; Yanarsa kendisi yanar… Tıpkı bir deli, bir manyak gibi…